Zawiadomienie o planowanym połączeniu WAT S.A. i LuON S.A.

Warszawa, dnia 29 września 2023 r.

Zarząd LuON S.A. („LuON”) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia o planowanym połączeniu ze spółką WAT S.A. („WAT”) zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Planie Połączenia podpisanymi w dniu 29 września 2023 r. przez zarządy łączących się spółek.

Połączenie WAT i LuON będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 516 KSH. Spółką przejmującą będzie WAT, a spółką przejmowaną będzie LuON.

WAT posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym LuON, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego WAT.

Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki (https://luon.me/plan-polaczenia). Akcjonariusze mają prawo od dnia 29 września 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. do zapoznania się w siedzibie Spółki (w dni robocze od godz. 8 do godz. 16) z dokumentami, wymienionymi w art. 505 § 1 KSH, wymaganymi w związku z procesem łączenia przez kodeks spółek handlowych.